اقتصاد

1 مقاله یافت شد

انواع مالیات در قانون ترکیه: مخصوصا حوزه خرید ملک و سرمایه گذاری

مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها در سراسر جهان است. در ترکیه نیز مالیات یکی از ستون های اقتصادی به شمار می آید و از این رو مالیات بیشتری نسبت به ایران پرداخت می شود و افراد موظف هستند هر سه ماه اظهارنامه مالیاتی پر کنند. این کشور یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی را دارد در نظام ریاستی جدید ترکیه، اداره مالیات ترکیه، به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری به ف ...

خواندن مطلب 18 Sep 2020 3720