کپی شد!

دامن لی مارک کوتون

کد کالا: GAM213

سایزها:

49.19 لیر
%40 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 144,126
هزینه ارسال و کارمزد ** 109,825
قیمت نهایی ***
253,952

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

49.19 لیر
%40 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 144,126
هزینه ارسال و کارمزد ** 109,825
قیمت نهایی ***
253,952

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

49.19 لیر
%40 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 144,126
هزینه ارسال و کارمزد ** 109,825
قیمت نهایی ***
253,952

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند

49.19 لیر
%40 تخفیف
شرح تومان
نرخ لیر 2930
قیمت محصول * 144,126
هزینه ارسال و کارمزد ** 109,825
قیمت نهایی ***
253,952

* مدت زمان تحویل کالا در تهران تقریبا 20 روز کاری می باشد

** وزن کالا به صورت تقریبی محاسبه شده است. مبلغ نهایی ارسال بعد از خرید کالا محاسبه می شود

*** قیمت های فوق بر اساس نرخ ارز بروزرسانی شده اند